Általános Szabályzat 2023

A TalentA Magyarország - 2023 Oktatási és Támogatási Program Szabályzata

 

PREAMBULUM

 

A TalentA Magyarország-2023 Program (a továbbiakban: Program), amelyet a nemzetközi mezőgazdasági vállalat, a magyarországi Corteva Crop Solutions HUN Kft. (továbbiakban  „Corteva”) kezdeményezett, 2023. március 8. és 2023. október 15. között valósul meg online formában a Magyar Női Unió Egyesület (továbbiakban: MNU) szervezésében.

 

 

A Program egy online képzéssorozatot kínál minden kiválasztott résztvevő számára 2023. március 8. és 2023. június 15. között elismert előadókkal, gyakorlati szakemberekkel.  A képzés feltételeit sikeresen teljesítőknek lehetőségük van részt venni a mikroprojekt-versenyen pénzügyi és mentori támogatások elnyeréséért. A Program a verseny nyertesei számára (három fő) háromszor két óra egyéni mentorálást biztosít projektjük sikeres megvalósítása érdekében.

 

A PROGRAM LEÍRÁSA

 

1.1 A Program célja: online eszközök segítségével széleskörű szakmai tudásanyaghoz, naprakész információhoz való hozzáférés biztosítása a mezőgazdasági tevékenységet végző nők számára üzleti tevékenységük fejlesztése, vállalkozásuk versenyképesebbé, hatékonyabbá tétele érdekében.  Emellett - szűkebb és tágabb környezetük fejlesztésével összhangban - támogatást nyújt a fenntartható, dinamikus működés, a folyamatos megújulási képesség elősegítése érdekében, figyelembe véve a helyi közösségek és a program résztvevőinek aktuális kéréseit, szükségleteit.

2 A Program feladatai:

a jelentkezések alapján a mezőgazdasági termelésben részt vevő nők (a továbbiakban: Résztvevők) kiválasztása, valamint a képzési program alapján az üzleti sikerek eléréséhez szükséges információkhoz való hozzáférés biztosítása

online képzési program szervezése és megvalósítása a résztvevők számára, ill. olyan életképes mikroprojektek létrehozásának ösztönözése, amelyek egyrészt megfelelnek a helyi közösségek igényeinek és a fenntartható fejlődésnek, másrészt célja a közösségek élelmezésbiztonságának javítása és az igények optimális kielégítése

a legjobb mikroprojektek megvalósításának elősegítése azáltal, hogy a nyertes résztvevőket a fejlesztéshez szükséges tájékoztató és tanácsadó támogatásban részesíti a projektek előkészítése és megvalósítása során, valamint a pályázat Kezdeményezőjének támogatásával a nyertesek számára pénzügyi támogatást nyújt

a közvélemény, a Programban résztvevő valamennyi fél és érdekelt részére folyamatos és rendszeres tájékoztatás a Program menetéről, eredményeiről, a Kezdeményező támogatási és oktatási tevékenységeiről, a nők mezőgazdasági ágazatban való helyzetének megerősítésére irányuló erőfeszítéseiről, valamint a közvélemény figyelmének felkeltése a mezőgazdaságban dolgozó női vezetőkről.

1.3  Értelmező rendelkezések:

Kezdeményező:               Corteva Agriscience, a Program végrehajtását biztosítja Magyarországon.

 

Teljes név:                   Corteva Crop Solutions HUN Kft.

 

Rövidített név:             Corteva Crop Solutions HUN Kft.

 

Adószám:                    12072167244

 

Cégjegyzékszám:         13 10 040666

 

Ország:                        Magyarország

 

Cím:                            2040 Budaörs, Neumann János u. 1.

 

Szervező:                    Magyar Női Unió Egyesület (MNU)

 

 

 

Teljes név:                   Magyar Női Unió Egyesület

 

Rövidített név:             MNU

 

Nyilvántartási száma:   01-02-0015482

 

Nyilvántartó hatóság:   Fővárosi Törvényszék

 

Székhelye:                   1016 Budapest, Tigris utca 3.

 

 

Partner: szervezet, intézmény és egyéb jogi személy, amely támogatja a Programot, elősegíti annak végrehajtását szervezeti, információs, oktatási, stb. segítségnyújtással.

Résztvevő: magyar állampolgár, Magyarországon a mezőgazdaságban tevékenykedő vagy tevékenykedni kívánó nő, aki megfelel a jelen Szabályzatban meghatározott követelményeknek, elfogadta a részvételi feltételeket és vállalta azok teljesítését, valamint határidőre kitöltötte és benyújtotta a jelentkezési lapot.

Jelentkezési lap: a Programban való részvételhez szükséges, a www.talentahu.org weboldalon található űrlap, amelynek kitöltésével a jelentkező kifejezi a Programban való részvételi szándékát, és a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelentkezési lap: https://talentahu.org/jelentkezes

Mikroprojekt: a Program Résztvevője által kifejlesztett üzleti program, melynek elsődleges célja a helyi közösség fejlődése szempontjából fontos, konkrét és valós probléma megoldása, mindemellett megfelel a fenntartható fejlődés céljainak, valamint kiemelt célja a helyi közösség élelmezésbiztonságának javítása.

Szakértői Bizottság: a Program során a benyújtott pályázatokat elbíráló munkacsoport, melynek feladata a beérkezett pályázatok közül az értékelési szempontoknak megfelelően kiválasztani a Mikroprojekt-pályázat nyerteseit.

A Szakértői Bizottság a Kezdeményező, a Szervező és a Partnerek által delegált tagokból, valamint gazdasági és közéleti szereplőkből áll.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Program Kezdeményezője a Corteva Agriscience, Szervezője a Magyar Női Unió Egyesület (MNU).

 

A Szervező a Program céljainak elérése érdekében jogosult a Kezdeményezővel való egyeztetés után természetes és jogi személyekkel való együttműködés kialakítására és/vagy megállapodás megkötésére. A jelen Szabályzat a Programban résztvevő valamennyi természetes és jogi személyre vonatkozik, úgy mint a Szakértői Bizottság tagjaira, a Résztvevőkre, a Partnerekre, valamint egyéb személyekre, akik/amelyek a Szabályzat értelmében jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. A Programban résztvevő természetes és jogi személyek részvételükkel elfogadják a Program feltételeit.

 

A Szakértői Bizottság a Program céljainak elérése érdekében tevékenységét szakszerűen és önállóan végzi, döntéseit szabadon, saját meggyőződése alapján hozza meg.

 

A Program minden résztvevője kötelezi magát arra, hogy a Program végrehajtása és/vagy a Programban való bármely más részvétel során a jogszabályokat tiszteletben tartja, magatartásával, cselekedeteivel a Kezdeményező és a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit nem sérti.

 

A Programban kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő résztvevők vehetnek részt.

 

A Program megvalósításának ideje: 2023. március 8. és 2023. október 15.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Kezdeményezővel való előzetes egyeztetéssel a Program időtartamát egyoldalúan meghosszabbítsa, a Szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

A módosításokról a Program www.talentahu.org honlapján lehet tájékozódni.

 

A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK

3.1 A Program résztvevői a Kezdeményező, a Szervező, a Résztvevő, a Szakértői Bizottság, a Partner, valamint a Program végrehajtása érdekében érintett egyéb személyek.

 

3.2 A Résztvevő kötelezettségei:

mezőgazdasági tevékenységet végez, vagy a jövőben mezőgazdasági tevékenységet kíván végezni, függetlenül a tevékenység szervezeti formájától

bejegyzett és a mezőgazdasági ágazatban működő - akár kezdő - vállalkozás tulajdonosa/alkalmazottja (függetlenül a vállalkozás tulajdonosi/szervezeti formájától)

a  talentahu.org honlapon található jelentkezési lapot kitöltötte

a jelentkezési lap kitöltésekor a 18. életévét betöltötte

adatot és információt nyújt a tevékenységéről a Program minden szakaszában

részt vesz a Program népszerűsítésében, audiovizuális anyagok készítésében, esetlegesen interjú adásában

betartja a Szabályzatban foglaltakat

garantálja a kommunikációs eszközök folyamatos működőképességét, valamint a Szervező haladéktalan értesítését a kommunikációs eszközökben bekövetkezett változásokról

válaszol a Szervező hívásaira, szöveges vagy elektronikus üzeneteire

nem tölthet be közjogi tisztséget állami vagy önkormányzati szervben és nem lehet köztisztviselő

a Program képzési részében részt vehetnek, de a mikroprojekt-versenyen nem vehetnek részt az állami vagy helyi önkormányzati szervek alkalmazottai, valamint a köztisztviselők, valamint azok, akik állami vagy helyi önkormányzati szervben választott tisztséget töltenek be

a Programban nem vehet részt, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, valamint akit valamely mezőgazdasági foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt

a Programban nem vehetnek részt a Corteva Agriscience és a Partner alkalmazottai.

 

3.4 A Kezdeményező és a Szervező feladatai és kötelezettségei:

 

A TalentA Magyarország-2023 Program Szabályzatának megfelelően a képzési folyamat felügyelete, biztosítva a folyamatok átláthatóságát, a döntések pártatlanságát és nyitottságát a Program minden szakaszában, beleértve a Résztvevők és a mikroprojektek kiválasztását.

Szervező azon Résztvevők számára, akik a Képzési Program szakmai előadásai közül 13 előadáson dokumentált részvételi aránnyal teljesítettek, Képzési Tanúsítványt állít ki.

 

3.5 A Szakértői Bizottság feladatai és kötelezettségei:

a Mikroprojekt-verseny kötelező részét képező üzleti terv elkészítéshez szükséges szakmai kritériumrendszer meghatározása és összeállítása

a Mikroprojekt verseny nyerteseinek meghatározása (különdíjra javasolt versenyzők felterjesztése), teljesítményük szakmai elbírálása, a döntőbe jutott 3 (három) legjobb versenyző felterjesztése a pályázaton való részvételhez, valamint a Programba bevont pályázatok rövid listájának összeállítása

javaslatok benyújtása a Szervezőhöz a Program végrehajtásának javítása érdekében

a Program imázsának elősegítése szakmai interjúkkal, a kommunikációs felületeken hozzászólások biztosításával.

A Szakértői Bizottság számbeli és személy összetételét, a munkafolyamat és döntéshozatal menetét a Program Kezdeményezője és Szervezője határozza meg.

A Szakértői Bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg, és a határozatokat jegyzőkönyvbe foglalja. Szavazategyenlőség esetén a Szakértői Bizottságba a Szervező által delegált tag szavazata dönt.

 

A PROGRAM ELEMEI ÉS IDŐBELI SZAKASZAI

4.1 A Program elemei

4.1.1 Képzési program: összesen 16 alkalom, mely a 14 különböző témában megtartott online szakmai előadásból és két alkalommal megtartott csoportos mentorálásból áll.  Az összesen 16 alkalomból 11 szakmai előadáson való részvétel, valamint a Szervező által alkalmanként küldött kérdőívek kitöltése és visszaküldése esetén a résztvevők a képzés elvégzéséről írásbeli Oklevelet kapnak.

4.1.2 Mikroprojekt versenyen való részvétel: az Oklevéllel rendelkezők részt vehetnek a mikro-projekt versenyen, amelynek kötelező részét képezi az üzleti terv elkészítése.

 

4.1.3 Támogatott mikroprojekt verseny: A mikroprojekt versenyen a résztvevők a projekt sikeres megvalósítása érdekében elérhető pénzügyi és mentori támogatásért versenyeznek, itt mérik össze a képzési folyamatban megszerzett szakmai ismereteiket.

 

4.1.4 A 3 (három) győztes mikroprojekt bemutatása: Projekt és üzleti terv prezentálása az ünnepélyes díjátadón.

4.2 A Program időbeli szakaszai

4.2.1 Jelentkezés/regisztráció

 

A részvétel a jelentkezési lap kitöltésével a https://talentahu.org/jelentkezes linken történik 2023. március 8. - 2023. április 16., 24.00 óra közötti időtartamban. 

4.2.2 A Szervező kiválasztja a Program Résztvevőit.

 

4.2.3 A Résztvevők névsorát a Szervező közzéteszi a www.talentahu.org weboldalon. A kiválasztott Résztvevőket személyesen is értesítik a részvételi jelentkezésben megadott elérhetőségeiken keresztül.

 

4.2.4 Online képzés

Az online képzésre 2023. április 25. és június 15. között - minden kedden és csütörtökön (kivéve május 8. és 10.) kerül sor heti kétszer két órában. A csoportos mentorálásra 2023. június 13-án és  15-én kerül sor.

Az előadások hatékonysága, közösségteremtő hatása és interaktivitása érdekében a résztvevők az online előadásokra személyesen jelentkeznek be és az előadás teljes időtartama alatt jelen vannak.

 

4.2.5 Oklevél

Azok a Résztvevők, akik az összesen 16 szakmai előadásból 11 szakmai előadáson részt vettek, írásbeli Oklevelet kapnak az oktatási programban való részvételről.

 

4.2.6 Mikroprojekt verseny

 

Az Oklevéllel rendelkezők részt vehetnek a Mikroprojekt versenyen, melynek kötelező része a meghatározott szakmai szempontok szerinti üzleti terv elkészítése.

Beadási határidő: 2023. augusztus 20.

 

 

4.2.7 A Szakértői Bizottság döntése szerinti három 3 (három) legmagasabb pontszámot elérő Résztvevő a Támogatott mikroprojekt versenyen méri össze szakmai tudását a pénzügyi és mentori támogatásért a projekt sikeres megvalósulása érdekében.

 

Valamennyi mikroprojektnek meg kell felelnie a www.talentahu.org weboldalon meghatározott feltételeknek.

  1. szeptember 30-ig a Szakértői Bizottság megvizsgálja a Mikroprojekteket, és 2023. október 15-én a www.talentahu.org weboldalon közzéteszi a támogatási pályázat nyerteseit.

 

4.2.8 A TalentA-2023 Program nyerteseinek díjátadó ünnepségére 2023. október 15-én kerül sor Budapesten, ahol a nyertesek bemutatják a Mikroprojektjüket

4.2.9. 2023. októbere és novembere között a három (3) nyertes háromszor két óra egyéni mentorálásban részesül.

 

ELJÁRÁS ÉS FELTÉTELEK A TÁMOGATÁSI PROGRAM NYERTESEI SZÁMÁRA

5.1. A Program nyertesei a támogatási díjakat a Mikroprojekt megvalósítására kötelesek fordítani.

A Kezdeményező az alábbi támogatási összegeket határozta meg:

 

  1. hely: Bruttó1,5 millió Ft
  2. hely: Bruttó 1 millió Ft
  3. hely: Bruttó 750.000 Ft

 

5.2. A Kezdeményező a támogatási összeget legkésőbb 2023.október 31-ig utalja át a nyertes pályázók bankszámlájára.

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

6.1.   A Résztvevő, mint a személyes adatok alanya hozzájárulást ad a Szervezőnek a személyes adatok összegyűjtésére, tárolására, felhasználására és terjesztésére, a személyes adatok személytelenítésére, megsemmisítésére. A Résztvevő a személyes adatait a jelentkezési lap kitöltésével adja meg.

 

6.2. A személyes adatainak kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint történik.

6.3. A Résztvevő engedélyt ad SMS-ek és / vagy e-mailek és / vagy üzenetek fogadására a közösségi hálózatokon mobiltelefonszám, e-mail cím, közösségi hálózatok profilja alapján, amelyet a Résztvevő a kérdőív kitöltésekor jelzett.

6.4. A Résztvevő tisztában van a Program társadalmi jelentőségével és a Szabályzatban meghatározott céljaival, valamint azzal, hogy a Program fő célja a Résztvevők teljes, objektív és pártatlan lefedettsége. Emellett megérti, hogy a Szervező gyűjthet, feldolgozhat, tárolhat, használhat, terjeszthet olyan információkat a Résztvevőről, amelyek többek között, de nem kizárólagosan (1) a jelentkezési lapon meghatározott, (2) a Programban bejelentettek, (3) a Szervezők vagy bármely más személy rendelkezésére állnak az interjú során (4), amelyet a jelentkezési lap kitöltése során közzétett a Résztvevő oldalán az általa megjelölt közösségi hálózaton, vagy (5) a szervezők által a Résztvevővel kapcsolatban kapott és rögzített egyéb információkat.

 

6.5. A Résztvevő tudatában van annak, hogy a Programban való részvétel során a Szervezők vagy más személyek rögzíthetnek információkat fényképen, filmen, TV-n, videón keresztül, valamint hogy ezek az információk a Résztvevő személyes életére vonatkozhatnak, beleértve a telekommunikációs alkalmazások üzenetküldését is.

 

6.6. A Résztvevő visszavonhatatlan hozzájárulását adja a Résztvevőt érintő információk, vagy a Résztvevőre vonatkozó ilyen információk rögzítéséhez, gyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, felhasználásához, terjesztéséhez.

 

6.7. A Résztvevő teljes és feltétel nélküli hozzájárulást ad ahhoz, hogy a Programban való részvétel és a megvalósítás időtartama alatt róla fénykép, film, TV, vagy videofilm kerüljön rögzítésre, ill. más módon is rögzítsék a Résztvevő képét (a továbbiakban: „Kép”), valamint hozzájárulást ad a fent felsoroltak feldolgozáshoz, anyagok tárolásához, használatához, terjesztéséhez.

6.8. A Résztvevő tudatában van annak, hogy a Kép nyilvánosan megjeleníthető, reprodukálható vagy terjeszthető a Program végrehajtása során annak promóciójával, a Program meghirdetésével, reklámozásával és bármilyen más módon, mind Magyarországon, mind a világ más országaiban időkorlát nélkül. Ebben az esetben a Résztvevő semmilyen módon nem tagadja vagy vitatja a Kép ilyen használatát.

 

6.9. A Résztvevő nem követelheti a rögzített / módosított Kép törlését vagy más módon történő szerkesztését.

6.10. A Résztvevő kizárólagos jogot biztosít a Programban való részvétel során létrehozott / használt szellemi tulajdonának korlátozás nélkül felhasználására.

6.11.  A Szakértői Bizottság tagjai hozzájárulnak a nevük, képmásuk, életrajzi adataik, tagságra vonatkozó információik a Program web oldalán – www.talentaorg.hu - , valamint egyéb webhelyeken, televíziós csatornákon történő közzétételéhez Magyarországon, a nyomtatott és egyéb tömegtájékoztatási eszközökön és a közösségi hálózatokon annak érdekében, hogy meghatározatlan számú ember tudomására kerüljön ezen személyek részvétele a Programban.

 

FELELŐSSÉG

7.1. A Résztvevő személyesen felelős a Programban való részvétel során tett intézkedéseiért, a személyeknek okozott károkért, a Résztvevő és a Kezdeményező/Résztvevő és Szervező közötti kötelezettségek és megállapodások elmulasztásáért, a szellemi tulajdonjogok használatáért stb., valamint minden olyan tevékenységért, ami károsíthatja a többi résztvevő és / vagy a Program Kezdeményezője, Szervezője és partnereinek hírnevét. A fenti lista nem kizárólagos.

 

7.2. A Szervező nem vállal felelősséget a Mikroprojektek tartalmáért és a Résztvevők által szolgáltatott információk pontosságáért.

 

7.3. A Szakértői Bizottság felelős a döntéseiért.

 

7.4. A Résztvevők felelősek azért, hogy ha a minőségi internetkapcsolathoz való hozzáférés hiánya miatt nem tudnak regisztrálni vagy részt venni az előadásokon, felelősek a jelentkezési lap kitöltéséért, a program honlapján történő szavazásért, a Mikroprojekt tartalmáért és megvalósíthatóságáért, valamint az e-mailben kapott értesítések elmulasztásáért, és / vagy telefonos kommunikáció és / vagy üzenetek a közösségi hálózatokon, stb., a Szervezőtől független körülmények között.

 

7.5. Ha a Résztvevő szándékosan pontatlan információkat adott meg magáról a kérdőívben, nem teljesíti és / vagy nem megfelelően teljesíti a Szabályzatból eredő kötelezettségeit, nem vesz részt az órákon (kivéve a vis maior esetét), a Szervező jogosult a Résztvevő részvételét egyoldalúan felmondani.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1.  A Kezdeményező, a Szervező és a Szakértői Bizottság döntései, beleértve a szavazás eredményeit, a Program eseményei és a nyertesek meghatározása stb. tekintetében véglegesek, nem fellebbezhetők, nem magyarázhatók, nem törölhetők, nem felülvizsgálhatók. A Résztvevő elfogadja az ilyen döntéseket, valamint garantálja, hogy tartózkodik azok megkérdőjelezésétől vagy megtámadásától.

 

8.2. A Szabályzatban meghatározott feltételek kizárólag a Szabályzat keretében végrehajtott Programra vonatkoznak.

 

8.3. A Szabályzat által közvetlenül nem szabályozott minden kérdés tekintetében a hatályos jogszabályok az irányadók.

 

 

Budapest, 2023. március 2.


Borsos László s.k.                                                                               Batthyány-Schmidt Margit s.k.

………………………………….                                                                            ………………………………..

CORTEVA Agriscience                                                                             Magyar Női Unió Egyesület

      Kezdeményező                                                                                                  Szervező